ccst 19

 จุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  โครงสร้างภาษาซี

1. จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาซี
    1.2  นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของโครงสร้างภาษาซีได้
    1.3  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนภาษาซี

2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

    พฤติกรรมด้านสติปัญญา(พุทธิพิสัย)(K)
    2.1  นักเรียนอธิบายโครงสร้างภาษาซีได้
    2.2  นักเรียนอธิบายขั้นตอนการแปลโปรแกรมภาษาซีได้

    พฤติกรรมด้านทักษะ(ทักษะพิสัย) (P)
    2.3  นักเรียนสามารถแยกประเภทส่วนประกอบของการเขียนภาษาซีได้
    2.4  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบง่ายได้

    พฤติกรรมด้านเจตคติ (จิตพิสัย) (A)
    2.5  นักเรียนสามารถอธิบายโปรแกรมได้
    2.6  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนภาษาซี

 

 

 

ccst 19