banner11

banner5     ปัจจุบันการศึกษาของไทยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการศึกษามากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศเป็นอย่างมากการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 บัญญัติไว้ว่าผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเท่าที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้หรือนำสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
     การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบมีการนำสื่อต่างๆ มาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนโดยอาศัยเว็บไซต์ในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได้จากสถานที่ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียนผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้นเพียงแค่ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผู้เรียนก็สามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาในเรื่องที่ตนเองสนใจได้นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารสนทนาอภิปรายกับผู้เรียนด้วยกันหรือกับผู้สอนได้อีกด้วย

คู่มือการใช้งาน
ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียน
     7TaRqeAbc2วามรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
     7TaRqeAbc2 ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet และโปรแกรม Web browser
     7TaRqeAbc2 ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Dev C++

ขั้นตอนการใช้บทเรียน

     7TaRqeAbc2 ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Web browser แล้วเข้า URL ที่ http://www.kruratchaneekorn.com
   
  7TaRqeAbc2  เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกเรื่องแล้วให้ทำแบบทดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่ม ส่ง หรือ SUMIT
 
     7TaRqeAbc2 ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
     7TaRqeAbc2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำเรื่อง เมื่อเสร็จแล้วให้กด ส่ง หรือ SUMIT 
     7TaRqeAbc2 ศึกษา เนื้อหา อย่างเข้าใจก่อนการทำกิจกรรม
     7TaRqeAbc2 ทำกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมตามลำดับจนครบทุกชุด ด้วยความตั้งใจมีสมาธิในการทำงานทุกครั้ง
     7TaRqeAbc2 ถ้านักเรียนมีปัญหาข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจให้ถามครูทันที
     7TaRqeAbc2 เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมครบตามจำนวนข้อ ในแต่ละกิจกรรมให้กด ส่ง หรือ SUMIT เพื่อเป็นการส่งงานให้กับครู
     7TaRqeAbc2  เมื่อนักเรียนเรียนจบในแต่ละเรื่องแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำเรื่อง เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่ม ส่ง หรือ SUMIT
     7TaRqeAbc2  เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกเรื่องแล้วให้ทำแบบทดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่ม ส่ง หรือ SUMIT
     7TaRqeAbc2 นักเรียนสามารถตรวจดูคะแนนได้ กลังจากกดส่งแบบทดสอบแล้วให้คลิกที่ดูคะแนน

                  

ข้อปฏิบัติสำหรับครู

    7TaRqeAbc2 ครูจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
    7TaRqeAbc2 ครูสาธิตการเข้าเว็บไซต์  
    7TaRqeAbc2 ใช้โปรแกรม web browser เปิด URL ที่  http://www.kruratchaneekorn.com
 
   7TaRqeAbc2 ครูชี้แจงนักเรียนตามคำชี้แจงสำหรับนักเรียน กำกับนักเรียนให้ปฏิบัติตามคำชี้แจงสำหรับนักเรียน
    7TaRqeAbc2 ครูจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับ การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 (ง33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร


 

balloons with gift box vector 175624 krtnn 5 balloons with gift box vector 175624