wji 43   คำอธิบายรายวิชา  wji 43

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 รหัสวิชา  ง33101 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 
      ศึกษา อธิบาย และปฏิบัติ เกี่ยวกับอธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง โพรโทคอล เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอลชนิดเดียวกัน วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
      เขียนโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การเขียนโปรแกรม เช่น ซี จาวา   ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   การสร้างชิ้นงาน แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบ และการปรับปรุง การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

ตัวชี้วัด

3.1  ม.4-6/3  ม.4-6/5 ม.4-6/6  ม.4-6/9  ม.4-6/13wgj 73