wj 51 โครงสร้างรายวิชา wj 51 1
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี11 (ง31101)
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี

หน่วยที่ เรื่อง ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ชั่วโมง
1 การสื่อสารข้อมูล ง3.1 
  ม4-6/3
  ม4-6/9
  ม4-6/13
การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันเรียกว่าระบบเครือข่าย (network system) เช่น เมนเฟรม การสื่อสารข้อมูล สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอล อุปการณ์การสื่อสาร 4
2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ง3.1 
  ม4-6/5
  ม4-6/6
  ม4-6/8
1)  แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้
   - การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
   - การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
   - การดำเนินการแก้ปัญหา
   - การตรวจสอบ และการปรับปรุง 
   - การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
2) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ
16
รวม 20


wgj 72